Bộ mẫu Thiết kế HEV

Bộ mẫu Thiết kế HEV của PSIM mang đến một giải pháp thiết kế hoàn chỉnh cho các hệ thống động lực xe điện lai (HEV) phức tạp - và nó rút ngắn đáng kể thời gian phát triển. 

Bộ mẫu Thiết kế HEV lấy các thông số kỹ thuật hệ thống của bạn và thiết kế tất cả các bộ điều khiển một cách tự động, với sự can thiệp và cố gắng tối thiểu. Trong một thời gian rất ngắn, bạn có một sự thiết lập hệ thống động lực HEV theo chức năng và sẵn sàng để mô phỏng.

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường